“Wij zijn ervan overtuigd dat er in Boechout al voldoende grond beschikbaar is om aan de woonbehoefte te voldoen. Daarom wensen we de nog bestaande woonuitbreidingsgebieden niet te ontwikkelen.”

De woonuitbreidingsgebieden werden door de Vlaamse overheid vastgelegd bij het opmaken van het gewestplan.

5 Woonuitbreidingsgebieden in Boechout & Vremde

1.Molenveld
2.Capenberg
3.Mussenhoeve
4.Lindelei
5.Kerkweg

Woonuitbreidingsgebieden Molenveld & Mussenhoeve

Deze bespreken we samen.  Via een ruil van gronden hebben we ervoor kunnen zorgen dat het Molenveld onbebouwd bleef.  Mussenhoeve, waar nu het Zuiderdal ontwikkeld wordt, is wel omgezet naar woongebied.

Molenveld (Bessemgebied):
-omgezet naar park- en recreatiegebied &

Mussenhoeve:
-omgezet naar woongebied met:
-één- en meergezinswoningen
-sociale woningen
-wijkpark
-Eikenbos

Bessemgebied
Zuiderdal
Eikenbos & bedding Rollebeek Fietspad Groenstraat

Woonuitbreidingsgebied Borsbeeksesteenweg-Capenberg

 • Groot reservegebied voor woonwijk.
 • Voor dit gebied hebben we als gemeente een negatief advies aan Vlaamse Overheid overgemaakt: gemeente wenst hier de open ruimte te behouden
  • Dit wensen we niet te ontwikkelen voor woningbouw en zodoende de open ruimte te behouden.
  • Deze visie was ook al zo opgenomen in het GRS.
  • Er is in Boechout nog voldoende oppervlakte beschikbaar om te voldoen aan de woonbehoefte.
  • Bovendien sluit deze open ruimte aan op open agrarisch gebied en vormt zo één groot geheel.
  • Dit gebied is ook gelegen in buitengebied.
  • Hiermee geven we opnieuw een duidelijk signaal naar de hogere overheid. We wensen hier een open landschap te behouden.
  • Deze vraag stelden we tevens in 2009, bij de afbakening van het grootstedelijk gebied Antwerpen.

Woonuitbreidingsgebied Lindelei

Dit gaat om de zone tussen de Lindelei, Vremdesesteenweg en Reigermolenstraat in Vremde

 • Wat betreft dit gebied is er in de vorige legislatuur reeds beslist om hier een aanbod van sociale woningen te realiseren.
 • Dit gebied is volledig omringd door woningbouw en sluit aan bij het kinderdagverblijf de speelhoeve.
 • Deze visie en invulling was ook al zo beschreven in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.
 • Gekoppeld aan deze invulling is er toen ook een compensatie vastgelegd in het gebied ‘Biezenweijke’ en een compensatie ter hoogte van de Veldloopstraat. (Withofwijk)

Woonuitbreidingsgebied Kerkweg (SportingVremde)

 • Initieel een groot reservegebied (inbreiding) voor woonwijk.
 • Gemeente wenst dit via een RUP maximaal in te richten als park en daarnaast mogelijkheid open te laten voor om buurtondersteunende ontwikkelingen mogelijk te maken met faciliteiten zoals:
  • Eventuele uitbreiding van de school
  • Kinderopvang
  • Seniorenwoningen

Om deze faciliteiten te kunnen realiseren voorzien we dat er bebouwing mogelijk is tot waar de kantine zich nu ook bevindt.   Het gedeelte van waar het voetbalveld en oefenterrein zich bevinden wensen we te bestendigen als open publieke ruimte.

Woonuitbreidingsgebieden Conclusie

Besliste gebieden: 

 • 1 Woonuitbreidingsgebied werd effectief omgezet naar  woongebied : Mussenhoeve.
  vormt een inbreiding tussen Gillegom- en Vogeltjeswijk
 • 1 Woonuitbreidingsgebied heeft een sociale invulling gekregen met  sociale huisvesting + Speelhoeve: Lindelei
 • 1 Woonuitbreidingsgebied is bestendigd als open ruimte: het Molenveld
  Dit vormt buffer met de stad en geeft de nodige ruimte aan het stroombekken van de Koude Beek.

Onbesliste gebieden:

 • 1 Woonuitbreidingsgebied wensen we graag agrarisch houden: Capenberg, tussen Borsbeeksesteenweg en terminus.
 • 1 Woonuitbreidingsgebied wensen we maximaal open te houden en in te richten als dorpspark + gemeenschapsvoorzieningen: Kerkweg in Vremde.

op deze manier is er door onderhandeling reeds een evenwichtige, gespreide invulling tot stand gekomen van de verschillende Woonuitbreidingsgebieden.  Voor de 2 onbesliste blijven we ijveren om deze als open ruimte te bewaren.Door de woonprojecten zoals het Midden en Zuiderdal hebben we een argument naar de Vlaamse overheid om de 2 onbesliste woonuitbreidingsgebieden niet te hoeven aan te snijden.  We vinden dat we als gemeente ons steentje hebben bijgedragen aan de voorziening van woningen.