Vanuit PRO zijn we gestart met het voeren van een globaal ruimtelijk beleid.  Voordien was er eerder sprake van particulier clientelisme.

Grootstedelijk gebied Antwerpen, buitengebied

Ruimtelijk gezien is Boechout Vremde een uniek dorp: of we het nu willen of niet, Boechout ligt in het grootstedelijk gebied ligt tov Vremde dat in het buitengebied ligt.  Onder meer in de nieuwe bouwcode worden er duidelijk verschillende keuzes gemaakt op maat van de twee deelgebieden.

De visie die werd ontwikkeld, en die we in de toekomst willen blijven volgen is er één die kernversterkend en is.  Mensen moeten wonen nabij faciliteiten zoals winkels, openbaar vervoer, scholen.  Dit om het open landschap te vrijwaren enerzijds en anderzijds de mobiliteit te kunnen organiseren.  Mensen die op het midden gaan wonen, zijn op wandelafstand van bakker, school, station.

Grote lijnen van deze visie worden onder meer vastgelegd in het RUPs zoals het RUP meergezinswoningen.  Hiermee wensen we projecten als zephyr in Vremde een halt toe te roepen.   Via een RUP publieke ruimte trachten we een aangenaam publiek, openbaar domein te creëren.  Dit gaat over het inrichten van straten per wegtype, straatmeubilair, aanplantingen,…

Open ruimte

Verder staan we ook voor een gebiedsgerichte aanpak en het verwerven van groene elementen.  Gebiedsgericht via bvb het RUP Bulka waar een basis gelegd werd voor sportinfrastructuur, maar dat meteen ook de bescherming van de Molenbeekvallei behartigde.  Niet te vergeten: ook het Bessemgebied is verworven en definitief bestemd als groene zone.  Maar er is ook aandacht voor kleine groene elementen zoals recent de verwerving van het Eikenbosje aan de Vogeltjeswijk.  Samen met Natuurpunt worden regelmatig percelen verworven.

Sommige zaken hebben we niet kunnen realiseren, zoals het behoud van de oude hoeve in de hellestraat en wordt  er gestreden tegen bebouwing en verrommeling van in het buitengebied.

Wonen

We hebben ook aandacht voor verschillende woonvormen.  Wonen voor senioren, generatie-overstijgend wonen, ondanks de beperkte mogelijkheden als gemeente, toch aandacht hebben voor een aanbod betaalbaar wonen.  In de nabije toekomst zullen we moeten nadenken over nieuwe woonvormen zoals co-housing, woning delen, recent in de media nog het feit dat er in de toekomst een stijging van het aantal eenpersoonsgezinnen zal zijn, betekend andere woonbehoeften.

Visie en identiteit.

Verder bouwend op deze principes, worden er ook visies ontwikkeld over hoe we ons dorp zien in de toekomst.  Typerende zaken zoals de kleine verbindingen (Pastoorsleike), de grote parken en tuinen die er zijn trachten we ook tot uiting te brengen in een project zoals het midden.  Verder trachten we door dorpskernvernieuwing een balans te vinden tussen het gebruik van de auto, het openbaar vervoer en trage weggebruiker.  Deze laatste geven we een veilige plek om zich te verplaatsen.  Zie Jef van Hoofplein.  Ook willen we het ontmoeten faciliteren door aangename groene omgevingen te creëren, parken open te stellen waar mogelijk,  zie ook Frijthout.