Programma gemeenteraadsverkiEZINGEN 2018

 

Goed bestuur

 

Een goed bestuur houdt voor PRO in dat de burger verregaand betrokken wordt in het beleid middels: een moderne en open onthaalfunctie op elke administratie, dialoog met adviesraden en buurtcomités, een burgerkabinet en medebeslissingsrecht van burgers. Participatie stimuleren via wijkbudgetten, apps en bewonersvergaderingen.

Een evenwichtig bestuur impliceert dat de gemeentelijke financiën gezond blijven en de fiscale druk voor inwoners zal worden verlaagd. Bij al de maatregelen zal een vergroening van de fiscaliteit in acht worden genomen.

Goed beleid kijkt vooruit en dus ook naar de impact op volgende generaties. Daarom werd duurzame ontwikkeling geïntegreerd in alle beleidsdomeinen. PRO streeft naar een klimaatneutrale gemeentelijke organisatie tegen 2020. Wij willen inwoners breed sensibiliseren over en betrekken bij de klimaatproblematiek. Zonnepanelen, laadpalen en isolatie zijn speerpunten evenals de nodige infrastructuur voor elektrische deelfietsen en deelwagens.

Duurzaam delen, het repair Café, het belonen van fietsende scholieren, een deelmagazijn vol nuttige materialen en de fietsenbibliotheek maken deel uit van dit vooruitziend duurzaam beleid.

Ook een veilige omgeving waarborgen maakt deel uit van het goed bestuur. Veiligheid in Boechout en Vremde gaat om preventie, betrokkenheid, respect en een kordate aanpak.

 

Allemaal betrokken

 

 • Participatiebeleid
  • Modern onthaal van inwoners op elke administratie met een open onthaalfunctie
  • Burgers, buurtcomités of afgevaardigden uit een adviesraad, schoolraad of bedrijf betrekken in de gemeenteraad bij de bespreking van bepaalde thema’s
  • Een burgerkabinet dat advies uitbrengt aan het gemeentebestuur
  • Een impulssubsidie voor de uitvoering van nieuwe initiatieven voor het burgerkabinet
  • Een schepencollege dat regelmatig in alle wijken gaat vergaderen en debatteren
  • Medebeslissingsrecht van burgers over wijkbudgetten
  • Participatie stimuleren via apps
  • Verplichte bewonersvergaderingen bij grote investeringen: van betrokkenheid bij de eerste ideeën tot in de uitvoeringsfase
  • Geen fusie met andere gemeenten, wel samenwerking
  • Een nieuw administratief centrum aan de Molenlei met een modern onthaal en alle eerstelijnsdienstverlening voor de burger

 

Allemaal thuis in de wijk en de buurt

 

 • In elke wijk goede voetpaden en voldoende rustbanken
 • Geen sluipverkeer door woonwijken
 • Wijkpleintjes, o.a. in de Kardinaal Sterckxstraat, wijkparkjes en een netwerk van trage wegen
 • Acties verderzetten van ‘Vergroen je voortuin’
 • Wijkcomités beheren wijkbudgetten
 • Wooncafé in elke wijk: ervaringen uitwisselen over hoe inwoners in de toekomst willen wonen
 • Uitbouw centraal dorpspunt in Vremde met postpakketautomaat, deelauto met elektrische laadplaats, plaats voor tijdelijke pop-up activiteiten, kunstenaars …
 • Faciliteren om dialoog tussen buurt en eigenaars aan te gaan om braakliggende gronden mee te mogen gebruiken als groen en/of recreatieve beleving (bv. speelgras voor kinderen)

 

Allemaal duurzaam

 

 • Duurzame ontwikkeling is die ontwikkeling die gericht is op bevrediging van de noden van het heden zonder deze van de komende generaties in het gedrang te brengen. Voor PRO werkt het principe duurzaamheid doorheen alle beleidsdomeinen.
  • Klimaatneutrale organisatie 2020: We streven naar een klimaatneutrale gemeentelijke organisatie tegen 2020. Dit wil zeggen dat we de eigen uitstoot van koolstofdioxide (CO2), lachgas (N2O) en methaan (CH4) drastisch gaan verminderen en vanaf 2020 de resterende uitstoot compenseren. Dit kan via energiebesparing, het gebruik van hernieuwbare energie en door de fossiele brandstoffen zuinig en efficiënt te gebruiken. PRO wil het klimaatactieplan actualiseren. Dit plan somt acties op om concreet de uitstoot te verminderen.
  • De burgemeestersconvenant is ons engagement: het burgemeestersconvenant of de ‘Covenant of Mayors’ is een initiatief van de Europese commissie dat zich rechtstreeks richt naar lokale overheden. De campagne richt zich op een verlaging van de CO2-uitstoot op het hele grondgebied en niet alleen binnen in de eigen organisatie.
  • PRO wil inwoners breed sensibiliseren over de klimaatproblematiek en biodiversiteit via communicatiecampagnes en concrete acties, zoals bv. klimaatwijken, lezingen op school, groepsaankopen van bv. zonnepanelen, enz.

 

 • Groene energie
  • PRO wil een doorgedreven samenwerking met burgercoöperatieve Zuidtrant voor hernieuwbare energie. PRO wil blijven investeren in zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen en dit via vormen van burgerparticipatie. Burgers investeren zelf in zonnepanelen. De burgers krijgen een dividend uitgekeerd op hun geïnvesteerd kapitaal bij winst van de coöperatie. De zonnepanelen produceren energie en hierdoor is de stroomprijs goedkoper en wordt er CO² bespaard.
  • Op strategische plaatsen worden de zonnepanelen gekoppeld aan laadpalen voor elektrische deelwagens en fietsen.
  • Bij openbare aanbestedingen aandacht voor energiegebruik als criterium voor gunning van opdrachten
  • Energiebesparing via isolatie van gemeentelijke gebouwen

 

 • Ontwikkeling duurzame visie en strategie op gebouwen en wijken
  • VIBE vzw verzamelt en verspreidt informatie over gezond en milieuverantwoord (ver)bouwen. Samen met VIBE een duurzame visie en bijhorende actieplannen en instrumenten voor gebouwen en wijken ontwikkelen.
  • https://www.vibe.be/
  • Wooncafé per wijk: PRO wil een informele ontmoetingsplek waar ervaringen en ideeën over wonen worden uitgewisseld. Wijken veranderen: wat zijn de knelpunten en hoe willen de inwoners in de toekomst wonen?

 

 • Klimaatslimme verenigingen: allemaal ambassadeurs om mee de schouders te zetten onder de gemeentelijke klimaatambities
  • PRO wil de ecologische voetafdruk van alle gemeenschaps- en verenigingeninfrastructuur meten en via quick en slow wins verduurzamen.
  • het verenigingsleven betrekken bij energiemonitoring en reductiemaatregelen om op doordachte manier energie te besparen
  • de werking, de activiteiten en de evenementen van verenigingen verduurzamen rond thema’s als aankopen, afval, energie, mobiliteit, voeding en water

 

 • Duurzame en deelmobiliteit
  • meer fietsen voor ambtenaren
  • beloningssysteem voor fietsende schoolkinderen, scholieren en leerkrachten
  • promotie, sensibilisering en infrastructuur voor elektrische deelfietsen, deelwagens en autodelen; voorzien van infrastructuur
  • gemeentelijk wagenpark delen met inwoners: het delen van deze wagens met de inwoners is een inventieve oplossing om kosten te sparen en om duurzame mobiliteit in de gemeente te stimuleren. Het is een laagdrempelige eerste kennismaking met autodelen.

 

 • Duurzaam delen
  • PRO wil een platform, een website en mobiele applicatie, die mensen leert duurzaam omgaan met de materialen die ze nodig hebben, bv. een boormachine, een lange ladder, een haagschaar … Gedeeld gebruik zorgt er voor dat we met zijn allen minder aankopen en dus minder materiaal verbruiken. De positieve effecten hier van zijn dat je minder geld uitgeeft aan allerlei spullen die je maar af en toe gebruikt en zo ook plaats spaart in je huis. Van delen word je ook gelukkig, als men iemand kan helpen creëert dit een gevoel van actief burgerschap, we zorgen met andere woorden voor een versterking van de sociale banden.
  • Repair Café regelmatig organiseren: samen kapotte spullen herstellen, met handige vrijwilligers.
  • Bibliotheek voor kinderfietsen: via een abonnement heeft ieder kind toegang tot  een goede en kwalitatieve kinderfiets op maat. Als een kind aan een ander model toe is, ruilen ze dat weer in. In samenwerking met buurtcomités en scholen.

 

Allemaal veilig

 

 • Veiligheid is integraal
  • Voor PRO is een veilige samenleving integraal. Veiligheid is geen zaak van politie alleen. Het gaat over samenwerken tussen milieudienst, stedenbouw, het sociaal huis, de jeugddienst, de buurtbemiddelaar, de preventieambtenaar, burgerzaken, de BuurtinformatieNetwerken, brandweer, politie, Rode Kruis, … De scoop is ruimer dan leefbaarheid en overlast, ook een aantal criminele fenomenen zoals fietsdiefstallen, woninginbraken of interfamiliaal geweld worden van nabij opgevolgd. De band tussen inwoners is van belang. We moeten de anonimiteit tegengaan en elkaar opnieuw leren kennen. Mensen ontwikkelen een gemeenschapsgevoel in de buurt waar ze wonen. De publieke ruimte speelt daarin een zeer belangrijke rol. Die is lange tijd gedegradeerd tot een verplaatsingsruimte, maar het is de sociale functie die centraal staat. In essentie gaat veiligheid over je gelukkig voelen in je leefomgeving, met een gerust hart fietsen in de buurt. Veiligheid gaat over:
   • sociale veiligheid
   • gemeenschapsvorming door buurtevenementen, HOPLR
   • milde sociale controle onder buren in overleg
   • buurtinformatienetwerken (BIN)
   • buurtbemiddeling
   • proper openbaar domein
   • respect voor reglementen
   • respect voor politietoezicht
   • respect voor gemachtigde opzichters
   • aandacht voor veiligheid van gebouwen en bedrijven
   • nood- en interventieplannen voor fuiven en grote evenementen
   • structureel nazicht en onderhoud op openbare speelpleinen
   • samenwerking met scholen rond veiligheid van fiets en fietser
   • preventief aandacht schenken aan CO²-intoxicatie

 

 • Maatschappelijk veiligheidsplan
  • PRO wil zeven aandachtspunten uitwerken in een maatschappelijk veiligheidsplan:
   • de staat van het openbaar domein
   • netheid binnen de gemeente
   • leefbare buurten met goed nabuurschap
   • verminderen van hinder
   • veilige en gezonde huisvesting,
   • respectvol omgaan met eigendom
   • het maatschappelijke veiligheidsdenken doorheen alle gemeentelijke diensten.

 

 • Politioneel veiligheidsplan met vijf prioriteiten
  • Kordate aanpak van diefstal in woningen, o.a. via de oprichting van Buurtinformatienetwerken (BIN)
  • Fietsdiefstallen terugdringen door meer inzet van lokfietsen
  • Intrafamiliaal geweld is geen taboe meer
  • Maximale inzet op verkeersveiligheid
  • Aanpak overlast zoals drankmisbruik, geluidsoverlast, vandalisme …

 

 • Wijkpolitie
  • hét aanspreekpunt voor de burger, gemeenschapsgericht
  • klantvriendelijk en kordaat optreden, bemiddelende functie
  • sterke aanwezigheid in het straatbeeld

 

 • Inzet camera’s
  • PRO is geen voorstander van algemeen gebruik van cameratoezicht
  • wel op publieke plaatsen, gericht en eventueel tijdelijk, om vandalisme, sluikstort, overlast en vandalisme te voorkomen (bv. fietsenstallingen)
  • voorstander van ANPR in samenspraak met buurgemeenten

 

 • Actieve veiligheidscel
  • op verschillende niveaus van noodplanning met eigen gemeentelijke noodplanningsambtenaar (veiligheid evenementen, bedrijven, natuurontwikkelingen zoals droogte, overstromingen, …)
  • evaluatie van het communicatierampenplan

 

 • Deradicalisering: ook in een landelijke gemeente dient er aandacht te zijn voor symptomen van radicalisering in samenspraak met scholen en sociale organisaties. Een integraal beleid heeft de doelstelling personen die het risico lopen om te radicaliseren zo snel mogelijk te detecteren en hen aan boord te houden van onze samenleving. De gemeente vervult een regierol via de lokale integrale veiligheidscel (LIVC).

 

Allemaal eerlijk verdeeld

 

 • Fiscale druk, belastingen en retributies:
  • de totale fiscale druk die voortvloeit uit de personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing mag niet stijgen
  • de personenbelasting, d.i. de belasting op arbeid en inkomen (bv. pensioenen), substantieel verlagen tot onder de 7 % (nu 7,3 %)
  • afbouw gemeentelijke schuld en een gezond investeringsritme aanhouden (behoud van een voldoende ruime positieve autofinancieringsmarge)
  • pensioenfonds verder opbouwen via intresten en bijdragen van de zetelende mandatarissen en slechts aanwenden om de stijgende patronale bijdrage voor de ambtenarenpensioenen te financieren
  • afschaffen van de belasting op drijfkracht, onderzoeken van alternatieve en groene bedrijfsbelasting met vrijstelling voor de tuin- en landbouwsector
  • gemeentelijke subsidies evalueren in functie van de noodzaak en de sturing van maatschappelijk gedrag
  • dienstverlening in functie van particuliere noden en behoeften en het leveren van nutsvoorzieningen aanbieden aan een realistische, minimaal kostendekkende prijs; bv. het aanrekenen van de reële kostprijs voor rioolaansluitingen of afkoppelingswerken, de levering van water of de aanleg van een oprit of overwelving, een retributie op het afleveren van vergunningen of het responsabiliseren van de individuele burger inzake afvalbeleid met als doel de hoeveelheid afval te laten dalen
  • integratie gemeenten en OCMW moet leiden tot een structurele besparing op overheadkosten
  • belastingen en retributies op inname openbaar domein, op hoogspanningspylonen en op de verspreiding van ongeadresseerde reclamebladen behouden
  • belasting op onbebouwde percelen evalueren in functie van het maximaliseren van het behoud van publiek, toegankelijke, groene ruimte en wijkparkjes
  • invoeren van een groencompensatiefonds of bomenfonds
  • energiebesparende maatregelen en besparingen op waterverbruik voor alle gemeentelijke gebouwen en responsabiliseren van gebruikers (ook derden)

 

 • Autonoom Gemeentebedrijf (AGB):
  • Herberekening van de prijssubsidies voor onze verenigingen ter ondersteuning van het gebruik van de infrastructuur
  • Evaluatie van de tarieven voor de verhuur van gemeentelijke infrastructuur in functie van betaalbaarheid voor verenigingen
  • AGB richten op activiteiten binnen sport en recreatie, de btw-gerelateerde activiteiten en andere activiteiten waar mogelijk afstoten en overhevelen naar de gemeente
  • personeel van het AGB naar de gemeente muteren

 

 

Sociaal & Solidair

 

Niemand hoeft achter te blijven. Daarom voert PRO een krachtdadig en geïntegreerd sociaal beleid dat elke inwoner een menswaardig bestaan moet garanderen. Bijzondere aandacht gaat naar kinderen van kwetsbare gezinnen. Wij streven naar een toegankelijke gemeente waar iedereen gelijkwaardig en onafhankelijk toegang heeft tot gebouwen, publieke ruimtes, dienstverlening en communicatie.

Een woonbeleid dat een kwalitatief en aangepaste woonaanbod biedt aan zowel jonge gezinnen als ouderen impliceert onder meer een gepast aantal sociale woningen, een woonzorgzone en opvangplaatsen voor vluchtelingen.

Preventie is het sleutelwoord wanneer we kijken naar het gezondheidsbeleid in onze gemeente.

PRO kijkt met haar solidariteit ook buiten de gemeentelijke grenzen. Een gemeentelijk ontwikkelingsbeleid kadert en vindt aansluiting in de Millenniumdoelstellingen: halvering van de armoede in de wereld. De keuze voor structurele oplossingen en duurzaamheid, mensenrechten en gelijke kansen zijn de centrale waarden. We willen onze bijdrage laten groeien richting 5 euro per inwoner tegen 2021.

 

Allemaal erbij

 

 • PRO maakt van krachtdadig sociaal beleid een prioriteit, zeker na de inkanteling van het OCMW in de gemeente, samen met mensen in armoede en sociale organisaties.

 

 • Structurele armoedebestrijding:
  • een geïntegreerd beleid dat elke inwoner een menswaardig bestaan garandeerd
  • armoedebarometer die de armoede in de gemeente meet en de monitoring van de evolutie de komende zes jaar mogelijk maakt
  • iedereen heeft recht op een menswaardig bestaan met een minimuminkomen en eventueel aanvullende steun die behoeftegericht wordt ingezet
  • realisatie van de automatische toekenning van rechten waar mogelijk, verwijzen naar de juiste premies
  • investeren in een aanbod van schuldpreventie, schuldbemiddeling en schuldhulpverlening
  • kinderen van kwetsbare gezinnen in een voorschools traject bereiken om de ouderbetrokkenheid te verhogen en investeren in naschoolse begeleiding om de schoolkansen van kinderen te versterken
  • kansengroepen krijgen een drempelverlagende lokale vrijetijdspas ter beschikking die hen alle kansen biedt op vrijetijdsparticipatie

 

 • Sociale integratie
  • integrale toegankelijkheid voor iedereen
   • Voor PRO is een toegankelijke gemeente een gemeente waar iedereen gelijkwaardig en onafhankelijk toegang heeft tot gebouwen en publieke ruimtes, dienstverlening en communicatie. Iedereen kan er comfortabel, kwaliteitsvol en tot op hoge leeftijd wonen, leren en werken, dagelijkse activiteiten uitvoeren, zich verplaatsen en zich ontspannen. Oók de inwoners met een beperking – zichtbaar of onzichtbaar.
  • inzet op arbeidsbegeleiding, tewerkstelling, taallessen en beroepsopleiding
  • gratis rechtshulp
  • mindermobielencentrale om oudere personen of personen met een beperking te vervoeren

 

 • Sterk lokaal woonbeleid
  • Vijf strategische doelstellingen:
   • Coördineren van het lokaal woonbeleid
   • Een gevarieerd woonaanbod voor een diversiteit van bewoners nastreven
   • Het bevorderen van kwaliteitsvol en duurzaam wonen en (ver)bouwen
   • Het integreren van wonen en welzijn
   • Het bevorderen van leefbaarheid
  • lokaal woonoverleg verzamelt alle relevante partners, kennis en expertise om te werken aan het lokaal woonbeleid: variëteit van woonmogelijkheden (wonen op maat: transitwoningen, crisiswoningen, begeleid wonen …), kwaliteit van woningen, omkaderen van wonen voor precaire doelgroepen …
   • sociale woningaanbod procentueel laten meegroeien volgens het bindend sociaal objectief
   • aantal sociale woningen naar 4 % van het totaal aantal woningen: met sociale huisvestingsmaatschappijen de Ideale Woning en de Sociale Bouw- en kredietmaatschappij opgestarte initiatieven verder afwerken.
   • engagement voor kwaliteitsvolle sociale woningen
   • actief Sociaal Verhuurkantoor
  • ondersteunen innovatieve, kleinschalige en/of collectieve woonvormen voor de meest kwetsbare groepen
   • woonbeleid gericht op sociaal en betaalbaar wonen, nieuwe woonvormen en woningbehoeften van alleenstaanden, senioren en nieuw samengestelde gezinnen
   • aangepaste woningen voor onder meer ouderen en mensen met een beperking
    • woonzorgzone, een initiatief gericht op het wonen van ouderen en personen met een handicap, afbakenen en inbouwen bij nieuwe sociale projecten; woonbegeleiding bij doelgroepen aanbieden.
  • bewaken van de minimumwoonkwaliteitseisen van de woningen op de huurmarkt
  • preventieve woonbegeleiding om uithuiszettingen te vermijden en ter voorkoming van dak- en thuisloosheid
  • acute woonnood lenigen met een doorgangswoning voor noodopvang en met samenwerking met het Krisis Info Netwerk Antwerpen (KINA) voor crisisopvang
  • maatregelen via het politiereglement en administratieve boetes tegen discriminatie op de private woningmarkt
  • onderzoeken of middelen voor sociale koopwoningen door de sociale huisvestingsmaatschappijen kunnen besteed worden via het systeem van CLT (Community Land Trust)
  • charter Samenhuizen realiseren

 

 • Zorg voor ouderen
  • Aandacht voor vereenzaaming
   • ontmoetingscentrum in Boechout en Vremde voor senioren
  • Inwoners blijven liefst zo lang mogelijk thuis wonen: goede thuiszorg met brede mantelzorg
  • Problematiek van dementie ernstig nemen

 

 • Zorg voor kinderopvang
  • Realiseren van meer plaatsen in de voorschoolse opvang
  • Uitbreiden van de wigwam en kortopvang optimaliseren
  • Ouders moeten terecht kunnen bij één kinderopvangloket
  • Nieuwe locatie voor Kind&Gezin
  • Kinderopvang De Wigwam:
   • Vremde: een onthaalbalie, opfrissing van de lokalen, bergruimte, beveiliging van de buitenruimte
   • Boechout: verhogen capaciteit van de locatie

 

 • Gastvrij Boechout-Vremde
  • Voldoende capaciteit van het lokaal opvangcentrum voor asielzoekers (LOI)
  • uitgewerkt onthaalproject voor mensen van vreemde origine, het leren van Nederlands, de informatie over rechten en plichten, een infopakket met alle praktische info over de gemeente en het verenigingsleven …
  • bijzondere aandacht voor huisvesting van vluchtelingen

 

Allemaal gezond

 

 • Preventief gezondheidsbeleid
  • gezond leven in een gezonde omgeving vraagt engagement en inspanningen van het lokale bestuur en van talrijke gezondheids- en welzijnswerkers, over alle beleidsdomeinen heen
  • borstkankerscreening
  • infectieziekten en vaccinaties
  • voeding en beweging
  • valpreventie
  • tabak, alcohol en drugs
  • gezondheid en milieu (verkeer, omgevingslawaai, fijn stof, …)
  • een vlotte en correcte toepassing van het systeem ‘dringende medische hulp’ voor mensen zonder wettig verblijf

 

Allemaal solidair

 

 • Halvering van de armoede
  • Een gemeentelijk ontwikkelingsbeleid kadert en vindt aansluiting in de Millenniumdoelstellingen: halvering van de armoede in de wereld. De keuze voor structurele oplossingen en duurzaamheid, mensenrechten en gelijke kansen zijn centrale waarden

 

 • Versterking van het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking
  • in de eigen gemeente en/of het versterken van de bestuurskracht van een partneroverheid in het Zuiden, zodat deze haar kerntaken zo goed mogelijk kan uitvoeren
  • volwaardige schepen van ontwikkelingssamenwerking
  • een groeipad uittekenen voor het budget ontwikkelingssamenwerking: het budget van € 51.000 in 2017, of 4 euro per inwoner, laten evolueren naar 5 euro per inwoner tegen 2021
  • het Noord-Zuidbeleid wordt mee bepaald en gedragen door de inwoners van de gemeente
   • lokale groepen en mensen die actief en/of geïnteresseerd zijn in ontwikkelingssamenwerking betrekken bij het beleid
   • investeren in sensibilisatie en educatie omtrent de realisatie van een duurzame, mondiale samenleving, zowel door jongeren die op inleefreis gaan naar het Zuiden, als door lokale groepen en verenigingen en door overkoepelende NGO’s.
  • GROS is behalve adviesraad, ook de koepel van alle derdewereldorganisaties en bevoorrechte partner van het gemeentebestuur
  • mensen goed informeren en sensibiliseren rond de Noord-Zuidproblematiek
  • steun aan lokale acties/projecten gericht op eerlijke handel, in samenwerking met Wereldwinkel, subsidiëring van voorgestelde projecten in het Zuiden die een band met Boechout opbouwen en een concrete uitwerking zijn van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van Agenda 2030
  • ook internationale acties zoals schuldkwijtschelding, microfinanciering, Milleniumdoelstellingen structurele aandacht geven
  • de jaarlijkse organisatie van de 11.11.11-campagne blijft een kerntaak van de GROS ism. andere verenigingen
  • de steun aan projecten met een band met Boechout wordt verder gezet
  • voorbeeldfunctie door o.a. meer fairtradeproducten te gebruiken, sensibiliseren bij de bevolking en als gemeentelijke organisatie (actief aankoopbeleid en verbruik op gemeentelijke evenementen), zodat de producenten uit het Zuiden als volwaardige partners hun eigen economie in handen kunnen nemen en eerlijke prijzen kunnen bedingen
  • werkingsgeld van de GROS laat toe meer eigen educatieve acties te doen, bv. infoverspreiding, interessante debatten, enz.
  • subsidies voor humanitaire noodhulp voorzien en de bevolking oproepen om bij het toekennen van noodhulp het voorbeeld van de gemeente te volgen en zelf ook bijkomende financiële inspanningen te doen

 

 

 

Vrije tijd en onderwijs

 

Het belang van het kind staat centraal wanneer het om onderwijs gaat en dus verdienen alle scholen onze steun. Onderwijs stopt niet aan de schoolpoort, het gaat verder in cultuur, sport, jeugdwerking, welzijn, kinderopvang, kunstonderwijs, enz. Natuurlijk is er ook aandacht voor verkeersveiligheid en moet er zorg gedragen worden voor de infrastructuur van de scholen.

Wat is er nu belangrijker dan uw welzijn en uw gezondheid? Daarom wil PRO zo veel mogelijk inwoners zo regelmatig mogelijk laten sporten.

PRO kiest voor een drempelverlagend sportbeleid door onder meer sportinfrastructuur te voorzien en deze aan een minimale kostprijs aan te bieden. Ons doel is een levenslange sportparticipatie met bijzondere aandacht voor de jeugd en voor gelijke kansen voor alle inwoners van Boechout en Vremde. Ook hier is het creëren, onderhouden en beschikbaar maken van infrastructuur een kerntaak in ons beleid.

Met een nieuw jeugdbeleidsplan nemen we een goede start om onze kinderen en jongeren te betrekken bij het beleid. Het zal een blauwdruk worden ter ondersteuning van spel en speelpleintjes, van jeugdbewegingen en jeugdcultuur.

PRO kiest voor een kwalitatief en duurzaam lokaal cultuurbeleid met aandacht voor gemeenschapsvorming, cultuureducatie, erfgoed en het bereiken van kansen-groepen. In dit beleid vinden de amateurkunsten hun plaats. Dit vergt eens te meer een aangepaste infrastructuur die gaat van de bibliotheek over tentoonstellingsruimten en ateliers tot theater en film.

Laten we het toerisme niet vergeten te promoten met fietsroutes en wandelingen. De toeristen die onze gemeente bezoeken zijn welkome gasten in onze horeca.

 

Allemaal leerkracht

 

 • Belang van het kind
  • Voor PRO vertrekt het onderwijsbeleid vanuit het belang van het kind of de leerling. Vrij onderwijs, gemeenschaps- of gemeentelijk onderwijs, alle scholen verdienen ondersteuning. We bouwen bruggen tussen netten en versterken samenwerkingsverbanden tussen de scholen.
  • Brede school: PRO wil de brede school uitbouwen, een concept dat de ontwikkelingskansen van alle kinderen vergroot. Het onderwijs vormt een geheel met het aanbod van kinderopvang, kunstonderwijs, cultuur, sport, jeugdwerking, welzijn, milieuzorg, enz.
  • PRO wil actieplannen die gericht zijn op:
   • gelijke onderwijskansen (zorg, huiswerkklas, …)
   • kleuterparticipatie
   • spijbelen en probleemgedrag op school
   • taalstimulering
   • betrokkenheid van ouders en de buurt

 

 • Stimulansen voor het onderwijs
  • scholenoverleg over o.a. verkeersveiligheid, zorg, milieuprojecten, culturele incentives, duurzame ontwikkeling, kortopvang, organisatie lestijden, aantal klassen en aantal leerlingen …
  • bezoek van klassen aan het gemeentehuis, kindergemeenteraad, leerlingenraad
  • financiële tegemoetkoming voor het toezicht in de scholen
  • financiële ondersteuning voor zwemlessen
  • onbeperkt, gratis gebruik gemeentelijk materiaal
  • ondersteuning inzake veiligheid (brandpreventie, evacuatie, gevaarlijke producten, eerste hulp …)

 

 • Zorgondersteuning
  • zorgondersteuning volgens criteria (logopedische hulp, taalontwikkelingsprojecten, kine, motorische achterstand, oriëntatieproblemen, leerstoornissen …)
  • extra ondersteuning en doelgroepspecifieke begeleiding van kinderen met leer-, gedrags- en ontwikkelingsproblemen
  • coördinatie studiedag rond zorgondersteuning
  • aandacht voor kansarmoede in scholen
  • huiswerkbegeleiding

 

 • Gezonde en sportieve school
  • ondersteuning acties groenten en fruit op school
  • acties rond vergroening en natuurbeleving op school, bv. moestuintjes aanleggen op school
  • kriebelteams
  • organisatie van de scholenveldloop
  • ondersteuning initiatie diverse sporten
  • school-sport-dag i.s.m. verenigingen, sportkriebelweken

 

 • Culturele school
  • ondersteuning theaterbezoek, workshops, filmforum via zaal theater Vooruit
  • kunstprojecten op scholen
  • jeugdboekenbeurs en georganiseerd bezoek aan de bib
  • ter beschikking stellen van schoolinfrastructuur voor verenigingen

 

 • De school verkeersveilig
  • politietoezicht aan de scholen en op schoolroutes
  • politiebegeleiding bij bepaalde buitenschoolse activiteiten (bv. fietsverplaatsing met grote groepen)
  • ondersteuning verkeerseducatieve projecten (o.a. Vlaamse Stichting Verkeerskunde)
  • fietsencontrole
  • actie ‘veilig naar school’
  • onderhouden van verkeerseducatieve route (VER)
  • optimale bereikbaarheid openbaar vervoer

 

 • Patrimonium scholen
  • renovatie klaslokalen oudste gebouwen Jan Frans Willemsschool
  • ondersteuning nieuwbouwproject (masterplan) Sint-Gabriëlcollege
  • ondersteunen nieuwbouw- of renovatieproject Dorpsschool

 

 • Kunstacademie en academie voor muziek, woord en dans
  • Het kunst- en muziekonderwijs is ingebed in een intergemeentelijke samenwerking. Voor de beide academies optimaliseren we de nieuwe, locatie aan het Jef Van Hoofplein. Er dient rekening gehouden te worden met de groei van het aantal kinderen. De nodige omkadering en werkingsmiddelen moeten voorzien worden.
  • De Muziek- en Woordacademie moet zijn aanbod verruimen
  • Het filiaal van de academie voor Beeldende Kunst in Vremde verdient een betere huisvesting.
  • Opstart van een afdeling voor Dans.

 

Allemaal in beweging

 

 • Sport voor allemaal
  • PRO ondersteunt de visie om zo veel mogelijk inwoners zo regelmatig mogelijk te laten sporten, op recreatief en competitief niveau en in kwaliteitsvolle omstandigheden.
  • PRO kiest voor een drempelverlagend sportbeleid door o.a. een basis aan sportinfrastructuur te voorzien en deze aan een minimale kostprijs aan te bieden.

 

 • Vier prioriteiten in het sportbeleid
  • Het ondersteunen van de ontplooiing van de sportverenigingen via een doelgericht subsidiebeleid
  • Het stimuleren van sportverenigingen voor kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding en tot onderlinge samenwerking
  • Een activeringsbeleid met het oog op een levenslange sportparticipatie via een anders georganiseerd, laagdrempelig beweeg- en sportaanbod.
  • Een beweeg- en sportbeleid met aandacht voor transversale samenwerking zodat kansengroepen gelijke kansen krijgen om actief te participeren in sport.

 

 • Sportieve doelstellingen
  • Betaalbaar sportpark Sneppenbos voor de sportverenigingen
  • Sportpromotie: een zo groot mogelijke diversiteit aan sportactiviteiten mogelijk maken voor zo veel mogelijk mensen
  • Een overzichtelijk en doorzichtig beheer en exploitatie van de sportinfrastructuur verzekeren
  • Motiveren van gekwalificeerde sportbegeleiders
  • Subsidiering in functie van de noden, activiteiten, begeleiding en inspanningen ter stimulering van ‘Sport voor allen
  • Bijzondere aandacht en ondersteuning voor de sportverenigingen, de buurt- en schoolsport, seniorensport en de toegankelijkheid van sportbeoefening en sportvoorzieningen
  • Concrete betrokkenheid en medewerking voor alle sportclubs stimuleren aan gemeentelijke sportactiviteiten
  • Sportweken, Dag van de sport, Scholencross, sportevenementen en Beker van Boechout maximaal ondersteunen
  • Subsidies voor bouwen en verbouwen van sportaccommodatie
  • Na de aanleg van nieuwe terreinen voor Sporting Vremde en Bacwalde, positieve ondersteuning geven voor de sportterreinen aan Nieuw Boechout-Oxaco en Boechoutse VV
  • Beweging stimuleren: aanleg van een loopparcours, veilig fietsen, goede voetpaden, meer trage wegen en meer rustbanken met een heus rustbankenplan

 

Allemaal jong

 

 • Nu kiezen voor later, voor de nieuwe generatie
  • PRO wil dat het jeugdbeleid bijdraagt tot de optimale participatie, ontplooiing en ontwikkeling van alle kinderen en jongeren, als individu en in georganiseerde en niet-georganiseerde groepen. Jongeren moeten volwaardig betrokken worden in de samenleving.
  • PRO wil samen met alle jongeren schrijven aan een nieuw jeugdbeleidsplan voor de nieuwe generatie
  • Verkiezing van een kinderburgemeester en installatie van een kindergemeenteraad ism. scholen
  • Communicatie op maat van kinderen/jongeren
  • Samen met jongeren (verder) werken aan een drank- en drugsbeleid
  • Overleg en advies met de jeugdraad over alle beleidsdomeinen en beslissingen die jongeren aanbelangen
  • De jeugdraad meer opentrekken naar onafhankelijke of niet-georganiseerde jongeren
  • Participatie van kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties bevorderen, aandacht voor een sociaal jeugdbeleid
  • Organisatie jaarlijkse bedankingsdag voor de inzet van jongeren voor het jeugdwerk (eventueel samen met vormingen, ontmoeting verenigingen, …)

 

 • Ondersteuning spel en infrastructuur voor kinderen en jongeren
  • Ontmoetingsplaatsen voor jongeren voorzien
   • toffe speelpleintjes in elke woonbuurt en hier en daar grotere speelterreinen (Frijthout, George Van Raemdonckpark, Jef Van Hoofplein, Kerkweg)
   • Bunderkes als groot, polyvalent speelterrein
   • speelbos samen beheren en een belevingspad aanleggen
   • plek voor een skatepark
   • studeren in rusthuizen (interactie met senioren)
  • Ondersteuning jeugdbewegingen
   • subsidies voor veiligheid en hygiëne aan jeugdlokalen
   • infrastructuursubsidies voor bouwen en verbouwen van jeugdlokalen
   • elke jeugdvereniging zijn lokaal
   • gratis kampvervoer
   • subsidies voor kadervorming
   • subsidies voor aankoop van tenten
  • Speelpleinwerking ’t Wiebelei alle vakanties op hoog niveau
   • inspraakmoment voor kinderen over speelplein op Wiebelei
  • Organiseren van activiteiten voor tienerjongeren
  • Uitleenmaterialen en materialenbank op peil houden

 

 • Jeugdcultuur
  • Ondersteunen, stimuleren en faciliteren van jeugdwerk als partner in samenwerkingsverbanden met (kunst)onderwijs, welzijn, cultuur en sport
  • Jeugdcultuur, artistieke en expressieve beleving van kinderen en jongeren ondersteunen en stimuleren
  • Stimuleren van jonge talenten op allerlei vlakken, bv. dj’s, acteurs, circusartiesten, … ook op Boechoutse events (bv. Big in Boechout, Piekniek Elektriek met DJ’s)
  • Jaarlijks een tentoonstelling organiseren/faciliteren voor afstuderende kunstenaars die in Boechout-Vremde wonen

 

Allemaal cultureel

 

 • PRO kiest voor een kwalitatief en duurzaam lokaal cultuurbeleid
  • aandacht voor gemeenschapsvorming, cultuureducatie en het bereiken van kansengroepen
  • een bibliotheek die de cultuureducatie en leesmotivatie stimuleert
   • de verdere verdieping van het samenwerkingsverband bibkwintet
   • de bib als spil in een breed samenwerkingsverband met alle culturele actoren
   • 7/7 open
   • realisatie leestuin
  • de verdere uitbouw van het gemeenschapscentrum met een sterk eigen cultuuraanbod, met lokale en regionale uitstraling, met meer ondersteuning van medewerkers o.a. voor de logistieke, technische en artistieke invulling
  • ondersteuning van amateurkunsten en sociaal-culturele verenigingen
  • culturele evenementen ondersteunen: Erfgoeddag, Open Monumentendag, Week van de Amateurkunsten, Week van de Smaak, Dag van het Park, Aperitiefconcerten, Orgelconcerten, de Kartoenale, de Kunstvijver, Big in Boechout, Konfijt, Sfinks, de wijnfeesten, …
  • kansen geven aan jonge kunstenaars om werk te presenteren
  • plaatselijke kunstenaars een forum bieden, zoals bv. met de Kunstvijver, Buiten Beelden Boechout, de prijs van de schilderkunst, de Kartoenale, …
  • het ontsluiten voor een breed publiek van het werk van Jan Cockx in relatie en met participatie van de bevolking

 

 • Uitbouw erfgoedbeleid
  • zorg voor de restauratie en instandhouding van waardevolle gebouwen en monumenten
  • publicaties over de geschiedenis van Boechout-Vremde
  • immaterieel erfgoed in de kijker plaatsen en ontsluiten voor publiek
  • Erfgoedplekken inrichten met verhalen over de geschiedenis, de figuren en gebouwen, zoals bv. aan de kerk van Vremde, de kerk van Boechout, het monument van Jenneval, het Hof van Moretus, de molen, het gemeentehuis en het Vijverhof

 

 • Kunst in de publieke ruimte
  • blijven investeren in kunstwerken in de publieke ruimte, bij voorkeur op pleinen, in parken en in publieke gebouwen

 

 • Werken aan culturele infrastructuur
  • ruimtes voorzien voor tentoonstellingen, theater, film, dans, muziek, ateliers, lezingen, enz.
  • specifieke aankoop van materialen om festivals te ondersteunen (Sfinks mixed, Sfinks Mundial, Konfijt, Dag van het Park, Big in Boechout, jeugdbewegingsfeesten, …)
  • Een eigen ontmoetingsplek voor de senioren op de Bunderkes en in het oud-gemeentehuis van Vremde
  • Van de pastorijsite aan het Pastoorsleike een culturele parktuin maken
  • Van de site Vijverhof een publiek toegankelijk park maken met ruimte voor kunst en cultuur

 

 • Toerisme:
  • De promotie van onze gemeente coördineren in samenspraak met de provincie en Toerisme Vlaanderen
  • De opmaak van een globaal toeristisch plan met alle bezienswaardigheden, evenementen, logies, horeca, wandel- en fietsroutes, uitstapjes net buiten onze grenzen, …
  • Het verder uitstippelen van wandel- en fietspaden, met specifieke culturele omkadering, bv. erfgoedwandeling of culinaire wandeling, en klemtoon op landelijkheid zoals bv. onze boomgaarden, en het betrekken van horeca
  • Een architectuurwandelroute en een George van Raemdonckwandelpad om zo kennis te maken met de historische kant en het erfgoed in onze gemeente
  • Promoten van hoevetoerisme
  • Aandacht voor private toeristische initiatieven
  • Promoten van streekeigen producten

 

Ruimte & mobiliteit

Veilig en vlot verkeer, bereikbaarheid en toch aangenaam wonen zijn een moeilijk evenwicht dat in ons duurzaam mobiliteitsplan wordt nagestreefd door toepassing van het STOP-principe. Nieuwe fietspaden en fietsstraten, verbeterde voetpaden maken deel uit van de plannen samen met de investeringen in openbare werken en een bestrijding van het sluipverkeer. Op strategische plaatsen zullen onbemande snelheidscamera’s onze schoolgaande jeugd mee helpen beschermen en mobipunten maken de overgang van het ene naar het andere vervoersmiddel makkelijk.

Het toetsingskader publieke ruimte geeft de principes aan die wij hanteren bij het inrichten van straten en pleinen. We maken werk van een visienota ruimtelijke ordening 2030.

Open, groen en gezellig met respect voor erfgoed, dat moet Boechout en Vremde zijn. Parken en pleinen en uitbreiding op het verbod van meergezinswoningen is wat we willen. Met meer bomen die niet alleen mooi zijn maar ook rust brengen en het fijn stof uit de lucht zuiveren. Beschermen en uitbreiden van natuurgebieden en open ruimte en herbebossen zijn onderdeel van het plan.

Maar je moet ook durven zeggen wat we niet willen en dat zijn nieuwe straten en wijken die groene ruimte verslinden. Ook geen 2de KMO zone, geen nieuwe verbindingsweg, geen tweede spoorontsluiting of uitbreiding van de luchthaven van Deurne.

Het sluitstuk van een goede ruimtelijke ordening is het opvolgen en handhaven van wat vergund werd.

Gezellig winkelen en tafelen in de eigen gemeente met makkelijk bereikbare winkels, betrokkenheid van de middenstand bij het beleid, een ondernemersloket, enz. zullen het ondernemerschap in Boechout en Vremde stimuleren. We pleiten ook voor een markt en de promotie van streekproducten.

 

Allemaal veilig verkeer

 

 • Integrale uitvoering van het mobiliteitsplan
  • Het mobiliteitsplan is cruciaal voor de uitbouw van een duurzaam gemeentelijk mobiliteitsbeleid. In het mobiliteitsplan wordt beschreven hoe het beleid de groeiende mobiliteitsbehoefte van de inwoners in goede banen wil leiden. Boechout-Vremde dient bereikbaar te zijn, maar daarnaast is het ook belangrijk om er aangenaam te wonen, te werken en te verblijven. PRO kiest resoluut voor duurzame mobiliteitsoplossingen. Een duurzaam mobiliteitsbeleid is geen anti-autobeleid maar een beleid dat vertrekt vanuit het STOP-principe: voorrang voor voetgangers (stappers), fietsers (trappers) en collectief vervoer (openbaar vervoer). Pas daarna komt de auto (privévervoer). Gemeenten die hun mobiliteitsbeleid vanuit dit uitgangspunt opbouwen, worden leefbaarder, veiliger en bereikbaarder.
  • https://www.boechout.be/omgeving-openbare-werken/mobiliteit/mobiliteitsplan

 

 • Fietsstraten:
  • Op korte afstanden wil PRO fietsstraten inrichten. Fietsers zijn in fietsstraten koning, auto’s zijn er te gast. Ze mogen fietsers niet inhalen. Fietsstraten geven fietsers meer ruimte in een dorpskern. Het leidt tot traag autoverkeer én het is veilig om te fietsen. De fietsstraat wordt zo ingericht dat de auto de fietser niet kan inhalen. De fietser in tegenrijrichting fietst op een verhoogd rijpad indien mogelijk.Fietsstraten: Jef Van Hoofplein, Konijnenbergstraat, Vredeborgstraat, Dr. Theo Tutsstraat, Jan Frans Willemsstraat en deel Molenlei, deel Heuvelstraat, Lange Kroonstraat en Van Colenstraat.

 

 • Openbare werken
  • PRO zet de verdere vernieuwing van onze straten verder met focus op verbindingswegen en veilig fietsen:
   • Sint-Bavoplein – deel Hovesesteenweg
   • Groenstraat – Toeffelhoek
   • Gillegomstraat
   • Lispersteenweg
   • Molenlei
   • Wommelgemsesteenweg
   • Weverstraat

 

 • Nieuwe fietspaden:
  • Wommelgemsesteenweg
  • Weverstraat
  • Broechemsesteenweg (vanaf Don Bosco)
  • Deel Heuvelstraat/Fr. Segersstraat
  • Borsbeeksesteenweg (kruispunt Spokenhofstraat/Veldkant)
  • Boshoek
  • Groenstraat-Toeffelhoek: onderzoeken van fietsverbinding via nieuw tracé van pijpleiding

 

 • Halt aan sluipverkeer in woonwijken:
  • Knip, te onderzoeken in samenspraak met de buurt of wijk:
   • Eggerseelstraat
   • Asberglaan-N10
   • Kapelleveldstraat-N10 (eventueel asverschuiving voor vertraagd verkeer)
   • Appelkantstraat – behouden
   • Langsweg-Mastenweg

 

 • Verkeerscirculatieplan voor lokaal verkeer
  • Gillegomwijk

 

 • Zone 30 in alle woonwijken
  • Poorten duiden begin en einde zone 30 aan (bv. door bloempotten)

 

 • Landelijke en landbouwwegen:
  • Landelijke en landbouwwegen dienen opgewaardeerd te worden en heringericht in functie van lokaal verkeer, fietsers en land- en tuinbouwers. Dit impliceert zeker niet verbreden, maar wel traag verkeer afdwingen en verkeerscirculatieplannen invoeren.
   • Smeendijk-Nieuwe Weg
   • Hellestraat-Hellebinnenweg
   • Mussenhoevelaan (deel tussen Schransstraat en Olieslagerijstraat)
   • Groenstraat-Toeffelhoek

 

 • Onbemande snelheidscamera’s en bemande snelheidscontroles
  • PRO wil op strategische plaatsen, bv. aan schoolomgevingen of bij het binnenrijden van de dorpskern, onbemande snelheidscamera’s. De bemande snelheidscontroles op doorgangswegen, maar ook op landelijke wegen en in zone 30 moeten geïntensifieerd worden.

 

 • Voetpaden
  • voetpadenplan voor elke woonwijk
  • goede voetpaden in harmonie met straatgroen en bomen
  • permanente opvolging van de voetpaden: meldingen voor herstel van voetpaden dienen binnen de week opgevolgd
  • natuurlijke bestrijding van onkruid, bv. uittrekken, verbranden of met heet water: elke burger mee verantwoordelijk voor ‘zijn’ voetpad

 

 • Reflectoren aan alle voetgangersoversteekplaatsen en geleiding op kruispunten

 

 • Onderzoeken voetgangers- en fietsbrug of tunnel N10
  • Uitvoering indien subsidies van hogere overheid

 

 • Trage wegen:
  • PRO wil bestaande trage wegen opwaarderen in functie van voet- en fietsverkeer. Nieuwe trage wegen dienen gecreëerd te worden, bv. in functie van woonontwikkelingen.
  • Verbinding Millegemweg-Eekstraat
  • Verbinding tussen Pooiegemweg en Kapelleveldstraat
  • Verbinding Broederlozestraat – Pietingbaan – Wommelgemsesteenweg
  • Wandelweg Boshoek
  • Wandelweg Bessemgebied

 

 • Tonnagebeperking voor zwaar vrachtverkeer (verbod +5,5 ton) in dorpskernen

 

Allemaal ruimte

 

 • De nota publieke ruimte is de leidraad om de publieke ruimte in onze gemeente in te richten.
  • De gemeente heeft de laatste jaren een flink aantal straten, pleinen en wijken vernieuwd. Om dat telkens via dezelfde principes te kunnen doen, heeft ze een ‘Toetsingskader publieke ruimte’. Dat document beschrijft waar de gemeente naartoe wil met de ordening van de publieke ruimte. De straten in de gemeente worden per functie opgedeeld in wegtypes. Vanuit die opdeling in types – negen types, uniek voor Vlaanderen – zal de gemeente voortaan de wegprofielen, voetpaden en soorten aanplantingen bepalen voor de straten. Wordt een bepaalde straat (her)aangelegd, dan gaat de gemeente eerst kijken tot welk wegtype de straat behoort. Is het een verbindingsweg, een weg die vele landbouwers gebruiken of een straat in het dorpscentrum? Daarna pas maakt de gemeente, aan de hand van het ‘Toetsingskader’, het ontwerp van de (nieuwe) straat. Door alle straten op dezelfde manier aan te leggen, in functie van hun wegtype, worden de verkeerssituaties ook duidelijker. Hierdoor kent elke weggebruiker zijn plaats op de weg en verhoogt meteen de veiligheid in de straten.
  • De gemeente gebruikt het toetsingskader ook om de beeldwaarde van belangrijke gebouwen, straten of plekken te verhogen.
  • https://www.boechout.be/omgeving-openbare-werken/openbare-werken/toetsingskader-publieke-ruimte

 

 • Realisatie visienota ruimtelijke ordening 2030
  • Het plandocument Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan dateert reeds van 2006. Er is nood aan een actualisatie en nieuwe toekomstige visie op de ruimtelijke ordening in Boechout-Vremde. Daarom is er een opdracht uitgeschreven aan Voorland, een bureau voor ruimtelijke planning met een sterke expertise in het ruimtelijk instrumentarium en procesbegeleiding, om samen met Maat-ontwerpers een visienota ruimtelijke ordening 2030 uit te schrijven. PRO acht een dergelijk plandocument als leidraad voor de ruimtelijke ordening in onze gemeente uiterst belangrijk om een visie om lange termijn te ontwikkelen.

 

 • Realisatie van mobipunten
  • PRO wil mobipunten inrichten, bv. aan de tramterminal Capenberg. Een mobipunt is een knooppunt voor verschillende vervoersmiddelen op buurtniveau met als doel zich te kunnen verplaatsen zonder het privé-bezit van een auto. Een mobipunt bevat parkeerplaatsen voor autodelen, fietsparking en een nabije halte van openbaar vervoer, maar kan ook uitgebreid worden: lockers voor pakjes, WIFI-verbinding, een publieke fietspomp, een fietsherstelplaats, aangename wacht- of ontmoetingsruimte, …

 

 • Identiteit: erfgoed, open, groen en gezellig
  • Overdruk-RUP erfgoed, waardevol patrimonium en dorpszichten
   • Een overdruk RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) moet al het erfgoed, het waardevol patrimonium en de dorpszichten in kaart brengen teneinde de identiteit van ons dorp te bewaren.
   • PRO wil een dossier opstarten voor erkenning als erfgoedgemeente
  • Pleinen:
   • Het Jef Van Hoof- en het Sint-Bavoplein met groen en een fiets- wandelboulevard verder afwerken
   • Privé-pleintje aan bakkerij Ellen in erfpacht nemen en opwaarderen
   • Pleintje aan de Kardinaal Sterckxstraat herinrichten met ruimte om te spelen, meer ontmoeting en een heroriëntering van de parkeerplaatsen.
  • Parken en open ruimte:
   • Visie ontwikkelen op het parkgebied Pastorij aan het Pastoorsleike: gebied aansluiten op park George Van Raemdonck en herinrichten als culturele parktuin
   • Opportuniteiten om privéparken publiek toegankelijk maken onderzoeken
   • Woonwijken ontsluiten met wijkparkjes en een netwerk van trage wegen
    • Midden op de BMT-site
    • Woonwijk op site Vandeputte
   • Nieuwe open ruimte verwerven en behouden
    • Fruithoflaan
   • Ontmoeting:
    • Vergroen je voortuin en stimuleren tegeltuintjes
     • pilootproject Molenlei
    • Volkstuintjes
    • Meer rustbanken in op pleinen en in straten
     • Opmaak van een rustbankenplan

 

 • Bouwcode en RUP Meergezinswoningen
  • Algemene evaluatie van de bouwcode
  • Evaluatie van het RUP Meergezinswoningen: uitbreiding verbodszone op bouw van appartementen
  • Woonkwaliteit meergezinswoningen via regelgeving versterken (buitenruimte, fietsenstalling, gemeenschappelijke tuin, …)

 

 • Slimme ruimtelijke ordening
  • Verhandelbare ontwikkelingsrechten (versnipperde percelen bundelen tot nieuwe bouwcluster om elders open ruimte te bewaren)
  • Betonstop
   • Geen verdere ontwikkeling van woonwijken in woonuitbreidingsgebieden
    • Borsbeeksesteenweg: behouden als open landschap
    • Kerkweg Vremde (oude sportterreinen sporting Vremde):
     • aanleg dorpspark en recreatiegronden
     • reeds bebouwde gedeelte kan herbestemd worden voor gemeenschapsvoorzieningen (dorpsschool, kinderopvang, tekenacademie, seniorenwoningen)
    • Moratorium op nieuwe straten of verkavelingen: geen nieuwe straten of verkavelingen meer goedkeuren op de gemeenteraad

 

 • Natuur
  • Aanleg landschapsparken, zoals bv. landschapspark Frijthout
  • Bescherming van de Koude Beekvallei met een ruimtelijk uitvoeringsplan
  • Verder uitbreiden van het natuurgebied van de Molenbeekvallei door middel van het verwerven van percelen
  • Aanleg van een belevingspad voor kinderen en gezinnen in het speelbos of in natuurgebied
  • Waken over en openhouden van natuurverbindingen tussen open ruimten en landschappen, bv. tussen bos van Moretus en Molenbeekvallei
  • Verhogen subsidies voor aankoop gronden voor natuurgebieden of natuurverbindingen, zowel het totaalbudget als het percentage van subsidies op het totale aankoopbedrag
  • Promoten van de aanleg van kleine, groene landschapselementen
  • Aandacht voor een goed waterbeleid, open grachten en propere beken, inrichten van wadi’s en poelen in openruimtegebied
  • Oprichten van een bomenfonds:
   • Voor het ondersteunen en duurzaam onderhouden van waardevolle bomen – opmaak van een waardevolle bomenlijst
   • Ter invordering van een compensatievergoeding voor het kappen van bomen na het verlenen van een kapvergunning; het aantal heraan te planten bomen moet in relatie staan met de ouderdom van de gekapte boom
   • Voor de financiering voor de aanplant van nieuwe bomen en de aanleg van nieuwe bossen, ter compensatie en voor nieuwe bebossingsprojecten
  • Herbebossingprojecten en aanleggen van graslanden, bv. op OCMW-gronden of niet meer bewonnen landbouwgronden.
  • Meer bomen in een bebouwde omgeving. Ze zorgen onder andere voor de captatie van fijn stof, ze temperen de hitte, ze produceren zuurstof, ze zorgen voor fraaie dorps- en stadszichten en bieden een huis aan talloze organismen in de natuur.
  • Bermen vol leven:
   • Bermen respecteren en niet verharden
   • Inventaris maken van soortenrijkdom in de wegbermen
   • Maaibeheer dat rekening houdt met de waarde en het potentieel van de bermen (planten en dieren).
   • Voorzien van extra stroken langs wegbermen) met fauna-akkermengsels of mengsels met wilde kruiden en voor het behoud van bestaande stroken en landschapselementen.
  • Onkruid op een natuurlijke manier verwijderen
  • Aandacht voor dierenwelzijn
  • Plaatsen onderzoeken voor hondenweide

 

 • Land- en tuinbouw
  • Promoten en beschermen van onze land- en tuinbouw; macrozones bepalen de plaats voor serrebouw.
  • Herwaardering kleine wandelwegen en weggeltjes in samenspraak met tuinders en boeren
  • Promoten van een markt of kleine zelfstandige winkels bij tuinbouwbedrijven (korte keten), lokale groenten en fruit
  • Ecologische functies in agrarisch gebied via beheersovereenkomsten met natuurorganisaties
  • Betrokkenheid van landbouwers bij het landschaps- en bermbeheer
  • Ondersteuning aan de ontwikkeling van groene energie gerelateerd aan een vrijstelling op de belasting voor drijfkracht

 

 • Leefbaarheid verankeren
  • Geen 2de KMO-zone, minder extra vrachtverkeer
  • Geen nieuwe verbindingsweg N10-Krijgsbaan
  • Geen tweede spoorontsluiting door het centrum van Boechout
  • Luchthaven Deurne:
   • Vliegroutes heroriënteren: hoger en verder van de bewoning
   • Geen uitbreiding van de luchthaven of verlenging van de start- en landingsbaan
   • Participeren in burgerinitiatief toekomstplan voor luchthaven.

 

 • Consequent ruimtelijk handhavingsbeleid
  • Het sluitstuk van een goede ruimtelijke ordening is het opvolgen en handhaven van wat er vergund werd. PRO wil hier samenwerken met een externe instantie die op basis van prioriteiten een handhavingsbeleid voert.

 

 • Patrimonium
  • één contactpunt voor patrimoniumbeheer
  • globaal patrimoniumplan en de mogelijkheden van iedere locatie optimaal benutten, o.a. via investeringen in elektronische sloten (Bunderkes, oud gemeentehuis Boechout en Vremde, parklokaal George Van Raemdonckpark)
  • een beheersovereenkomst met alle gebruikers van gemeentelijk patrimonium
  • elke vereniging een lokaal (o.a. Jawadde, De Boechoutse, …)
  • hekken park Dr. Theo Tutsstraat restaureren
  • visie op nieuwe functie oud politiegebouw (bv. kinderopvang) en oud gemeentehuis Boechout (bv. co-workingspace)

 

 • Kerken en kerkhoven
  • kerkhoven van Vremde en Boechout verder opwaarderen
   • algemene maatschappelijke tendens om begraafplaatsen meer en meer te laten evolueren naar plaatsen die als park worden beleefd, weliswaar met voldoende aandacht voor bezinning, rust en privacy.
   • deze plaatsen meer kenbaar te maken door ze bijvoorbeeld aan te takken op bestaande wandelroutes.
   • de begraafplaats meer dan vandaag uitstraling geven van een park, een groene long, met meer vergroening, waar het aangenaam vertoeven is. Ook voor niet-rouwenden, mensen die gewoon een rustige bezinningsplaats willen opzoeken.
  • naast begravingen en crematies ook plaats bieden voor natuurbegravingen
  • inrichten van sterretjesweide (i.s.m. kunstenaar Francois Blommaerts)
  • overdekte fietsenstalling plaatsen
  • heroriëntering afvalbakken; niet aan de ingang
  • open ruimte inkleden als bezinningsplaats met o.a. vijver, luifel, zitplaatsen, sokkel voor plaatsing urne-kist, …
  • verdere restauratie van de kerk van Vremde, 2de fase

 

 • Geboortebos
  • PRO heeft plannen om in de buurt van het kerkhof van Boechout een locatie te zoeken om een geboortebos aan te planten, een boom per kind dat geboren wordt in onze gemeente. Op deze manier ontstaat een mooie relatie tussen geboorte en sterven in een rustgevende omgeving en een toekomstproject voor de nieuwe generaties.

Allemaal ondernemen

 

 • Winkelen
  • Heuvelstraat uitbouwen tot volwaardige winkelas samen met de Molenlei tot aan het projectgebied Midden
  • decoratie handelscentra tijdens feestdagen, solden, jaarmarkt
  • stationsparking verder uitbreiden en openbaar toilet voorzien
  • blauwe zone behouden, geen betalend parkeren
  • geen nachtwinkels in de dorpscentra, geen leegstand

 

 • Promotie middenstand
  • ondersteunen met gemeentelijk materiaal
  • horeca-imago; gezellige en goede restaurants; promotie streekproducten
  • actief betrekken van middenstanders bij onthaal nieuwe inwoners
  • onderzoek naar de realisatie van een markt, eventueel in Vremde ter ondersteuning van nieuwe middenstand daar

 

 • Overleg en duidelijke communicatie bij openbare werken

 

 • Toerisme & middenstand zijn bondgenoten
  • Toeristische fiets- en wandelroutes bieden een meerwaarde voor de middenstand en specifiek de horeca.
  • Culinaire wandeling/fietsroute

 

 • Ondernemen
  • Ondernemersloket en ambtenaar voor Middenstand
  • Handelaren, ondernemers, bedrijven, vrije beroepen digitaal
  • Ondernemersrubriek in #boechoutbeweegt
  • Co-workingplaces voorzien