Financieel kwam de gemeente uit een periode waarin meer werd uitgegeven dan ontvangen. Dit werd vroeger gecompenseerd met dividenden van intercommunales, in feite een verdoken belasting waarbij inwoners in feite de dividenden betaalden via huisvuil, water of elektriciteit. Met een schuldverlaging van 100 euro per inwoner, een belastingverlaging van de personenbelasting en meer opcentiemen op eigendom namen we belangrijke beslissingen op fiscaal vlak. Het maakte de gemeente financieel gezond, plaatste Boechout fiscaal op het gemiddelde van Vlaanderen en het was ook een sociale correctie door minder belasting te heffen op arbeid. PRO slaagt er al 10 jaar in om gemiddeld per jaar tot 2,5 mio euro in onze gemeente te investeren, wat alleen maar welvaart en welzijn bijbrengt, maar Boechout ook aantrekkelijk maakt. De financiële meerjarenplanning van de gemeente toont nog steeds marge in de toekomst om te lenen en te investeren, zonder daarbij de werkings- en personeelskosten van de gemeente in gevaar te brengen. We hebben ook als een van de eersten financiële armslag gegenereerd door stedenbouwkundige lasten op te leggen aan projectontwikkelaars. Daarbovenop bouwde PRO professioneel het personeelskader uit, met bv. de uitbouw van een volledige vrijetijdsdienst en een kwaliteitsinjectie op de dienst Grondgebiedszaken. De oprichting van het Autonoom Gemeentebedrijf stelde ons in staat om een prachtige infrastructuur te bouwen voor sport en recreatie. Communicatief groeit de gemeente naar zijn beste niveau ooit, met een veel gelezen Forum, een nieuwe website, sociale media … maar vooral veel interactie met de bevolking via bewonersvergaderingen. Dat creëert draagvlak voor de visie en het beleid van PRO.

Financiën

  • Belastingen werden in 2008 getoetst aan die van vergelijkbare gemeenten en naar analogie aangepast.  Sindsdien werden deze niet meer gewijzigd.  Dat wensen we ook de komende legislatuur niet te doen.
    • 1230 opcentiemen.
    • 7,3% Aanvullende personenbelasting

Personeel

 

ICT