PRO kiest bewust voor een sterking en professionalisering van het management van de gemeente.

Met de integratie van gemeente en OCMW is het belangrijk om zowel de twee secretarissen als de twee financieel beheerders aan boord te houden. Er wordt daarvoor een extra financiële inspanning geleverd van 60.000 euro op jaarbasis, dit is 0,43% van het totale werkingsbudget.

Er werd een organisatievoorstel met ruime meerderheid en ook steun van 3 oppositieraadsleden goedgekeurd op de gemeenteraad. Dit voorstel voorziet in één algemeen directeur, één financieel directeur en twee adjuncten. Een interne werkgroep binnen de administratie werkt een nieuw organogram uit om de administratie in de toekomst een nog betere en efficiëntere dienstverlening voor de burger te kunnen aanbieden.

De financiële meerkost van ongeveer 60.000 euro voor het professionaliseren van het gemeentelijk management door de integratie van gemeente en OCMW bedraagt 0,43% van het totale werkingsbudget op korte termijn. Op langere termijn – geleidelijk vanaf 2021 – leidt ons organisatievoorstel tot een besparing van 110.000 euro op jaarbasis. Maar het gaat niet alleen om het financiële, ook over mensen en goed management.

Het decreet lokaal bestuur vereist een integratie van het OCMW en de gemeente. Zowel het OCMW als de gemeente worden ambtelijk geleid door een secretaris en een financieel beheerder, wat men nu 4 decretale graden noemt. Na de integratie – uiterlijk 1 augustus 2018 – wordt dit één algemeen directeur en één financieel directeur. Dit kan op verschillende manieren georganiseerd worden, maar je moet weten dat niemand van de vier huidige decretale graden kan of mag ontslagen worden. Zij behouden ook in alle omstandigheden hun huidige wedde. Wat zijn de verschillende organisatiemogelijkheden? Je kan de functie van algemeen en financieel directeur open verklaren. Als er dan twee nieuwe kandidaten als eerste uit het examen komen, betaal je als gemeente 6 weddes. Dit is de duurste optie, waar we niet voor gekozen hebben, uiteraard ook omdat we vier uitstekende kandidaten hebben die het al jaren doen. De tweede optie is dat er voor één functie, van algemeen en/of financieel directeur, twee kandidaten zijn. Dan oordeelt de gemeenteraad op basis van titels en verdiensten – in mensentaal op basis van o.a. de meeste ervaring en anciënniteit – wie het wordt. De derde optie is dat er voor elke functie één kandidaat is. Dat is de beste optie om in goede verstandhouding en voor de continuïteit van het beleid verder te gaan. Dat is wat ze noemen ‘van rechtswege’, ons organisatievoorstel baseert zich hier op. Wat kost dat nu? Diegene die algemeen en financieel directeur wordt, krijgt via het decreet lokaal bestuur (onder verantwoordelijkheid van de Vlaamse regering Bourgeois) een weddeverhoging van 30%. De algemeen en financieel directeur gaan dus ten opzichte van de huidige gemeentesecretaris en financieel beheerder 130% verdienen. Dat is dus geen gemeentelijke beslissing, maar van de Vlaamse regering. Je kan daarover discussiëren, ook over de hoogte van de opslag, en er zijn pro en contra argumenten, maar het is geen discussie voor de gemeenteraad. Punt is wel dat zij nu mee de verantwoordelijkheid dragen voor het personeel, de werking en het financieel beleid van wat vroeger volledig een ander autonoom bestuur was (het OCMW). In Boechout wordt de functie van algemeen en financieel directeur bij de huidige gemeentesecretaris en financieel beheerder gelegd. De OCMW-secretaris en financieel beheerder van het OCMW worden als adjunct directeur en beheerder mee geïntegreerd in de totale organisatie en dragen dus ook niet alleen meer de verantwoordelijkheid over de diensten van het OCMW, maar van de alle diensten. Momenteel verdienen de OCMW-secretaris en financieel beheerder 98,5% van de wedde van hun gemeentelijke collega’s. Vermits zij nu mee verantwoordelijk worden en uiteraard ook meer taken en bevoegdheden gaan toegewezen krijgen over alle gemeentelijke diensten (dat gebeurt wettelijk na de aanstelling op de eerstvolgende gemeenteraad), is het niet meer dan logisch dat zij een wedde hebben gelijk aan de huidige gemeentesecretaris en financieel beheerder. Dit is een meerkost van ongeveer 3000 euro per jaar. Barema’s worden ook op Vlaams niveau bepaald. De grote meerkost van ons organisatievoorstel zit echter in het feit dat we beslissen om de financieel beheerder van het OCMW, die nu dus mee adjunct financieel beheerder wordt van alle gemeentelijke diensten, voltijds aanstellen. Zij werkt nu halftijds in Boechout en halftijds in Hove. Waarom doen we dat? Omdat we goede mensen willen houden op de gemeente en omdat de huidig financieel beheerder op korte termijn op pensioen gaat. We houden meteen iemand in huis die het huis al kent en ervaring heeft. Het is logisch als we deze keuze niet maken, zij elders voor de voltijdse betrekking zal gaan. In dat geval zouden we nu een vacature moeten open verklaren om haar te vervangen en binnenkort nog eens om de algemeen financieel beheerder te vervangen. Twee keer examens met assessment kost ook een pak geld trouwens. Van zodra de algemeen financieel directeur op pensioen gaat en uiterlijk twee jaar later de algemeen directeur, wordt de adjunct functie niet meer ingevuld (dat mag ook niet volgens het decreet lokaal bestuur) en besparen we het totale loonpakket van deze vier personen 110.000 euro op jaarbasis.

Het is een lange uitleg, maar belangrijk om alles goed te begrijpen. Het is op menselijk, personeel en financieel vlak de beste oplossing voor Boechout. O ja, wie nog vragen heeft over hoe dan zit met de pensioenen? Het constant vervangen van statutaire ambtenaren leidt momenteel in de grote steden tot het betalen van wat ze noemen een responsabiliseringsbijdrage aan de federale overheid. Daarom komt nu ook voor de allereerste keer de federale overheid tussen in deze pensioenlast. Alleen wordt er niet bij verteld dat de meerderheid van de kleine gemeenten, zoals Boechout, wél zijn pensioenen kan blijven betalen. Wij moeten geen responsabiliseringsbijdrage, een soort ‘boete’ betalen. Nog iets onduidelijk, ik leg het graag uit. Transparantie is belangrijk. By the way, ook de oppositieleden zoals de vorige burgemeester en de twee onafhankelijke raadsleden, waaronder de oprichter van N-VA Boechout, keurden dit voorstel mee goed op de gemeenteraad. Gelukkig is er niet alleen platte electorale profilering als er belangrijke beslissingen moeten genomen worden voor de toekomst van onze administratie.