BURGEMEESTER KOEN T’SIJEN BEREIKTE HISTORISCH AKKOORD OVER DREEF

PRO-magazine: Koen, de dreef aan de Holleweg komt voor 50 jaar in beheer van de gemeente?
Koen T’Sijen: “Ja, het was een historisch moment voor Boechout. Samen met Kempens Landschap hebben we de 100-jarige dreef aan de Holleweg voor 50 jaar in erfpacht genomen van de familie Moretus Plantin de Bouchout. Sinds 2015 zijn we discreet in dialoog met de familie Moretus. Wij hebben nu een overeenkomst over hoe we onze dreef voor de toekomst kunnen bewaren, beheren en voor het publiek toegankelijk houden.”

PRO-magazine: Waarom was dat nodig?
Koen T’Sijen: “Onder de dreef loopt een ondergrondse kerosinepijpleiding van de NAVO. Defensie eiste om 19 bomen boven de pijpleiding aan de Holleweg te kappen. De laatste jaren zijn er ook al heel wat bomen gevallen. Na de laatste storm Eunice zijn dat er al 16. Als je ook nog de bomen boven de pijpleiding kapt, dan verdwijnt er 30 % van de bomen aan de Holleweg. De overblijvende beuken verzwakken omdat ze minder beschermd staan tegen wind en zonnebrand. Het risico op vallende bomen wordt dan groter. De eigenaar van dat deel van de dreef, waar de openbare weg loopt, vroeg daarom een omgevingsvergunning aan om de dreef te rooien en opnieuw aan te planten. Het werd een bijzonder complex dossier in overleg met de eigenaars van de dreef, Defensie, de Vlaamse administraties van Natuur en Bos en Onroerend Erfgoed, … en tal van juridische adviezen.”


PRO-magazine: Maar de dreef wordt niet gekapt?
Koen: Neen. De gemeente nam van in het begin het veiligheidsrisico zeer ernstig, maar wilde ook maximaal inzetten op een langere levensduur voor de dreef. We kiezen voor de restauratie, het behoud en de bescherming van de dreef als een waardevol ecosysteem én voor veiligheid. Om dat te bereiken was er op 25 juni 2021 topoverleg met Defensie en de gemeente. Defensie stemde in om de bomen te behouden onder zeer strikte voorwaarden. Die voorwaarden werden opgenomen in de omgevingsvergunning. Het was een juridische oplossing: de voorwaarden in de vergunning waren zo streng dat er niet mocht gerooid worden.”

PRO-magazine: Er was meteen een beroep van een gemeenteraadslid van oppositiepartij ‘t Dorp tegen de omgevingsvergunning?
Koen: “Het gaat bij sommigen blijkbaar meer over politieke schade berokkenen dan over oplossingen. Ik heb het raadslid op de gemeenteraad gevraagd om het beroep terug te trekken, wat hij niet gedaan heeft. Defensie liet de eis tot het rooien van de bomen boven de NAVO-pijpleiding pas vallen als aan die strenge voorwaarden uit de omgevingsvergunning werd voldaan. Door bij de Provincie beroep aan te tekenen tegen deze vergunning, kon Defensie opnieuw eisen om de bomen te rooien. Maar uiteindelijk is zijn beroep niet eens behandeld. We hadden immers een akkoord met de familie Moretus Plantin de Bouchout om de dreef over te dragen aan de gemeente en Kempens Landschap. Na dit akkoord heb ik trouwens zelf aan de Graaf gevraagd om de aanvraag voor de omgevingsvergunning in te trekken. Dat is vorig jaar al gebeurd.”
PRO-magazine: Het gewijzigde standpunt van Defensie bracht je gesprekken met de familie Moretus om de dreef over te dragen aan de gemeente in een stroomversnelling?
Koen: Dat klopt. Nog voor Graaf Reynald Moretus de omgevingsvergunning had aangevraagd, had ik hem discreet gepolst of de gemeente het beheer

van de dreef niet op zich kan nemen. Dat kan via een erfpachtovereenkomst waarbij de dreef wel eigendom blijft van de familie, maar het beheer en alle verantwoordelijkheden (nvdr. het zakelijk recht) worden overgedragen. We kwamen met veel respect voor elkaar tot een akkoord. Ik engageerde daarbij ook de Stichting Kempens Landschap, een organisatie van de Provincie Antwerpen voor het beheer van landschappen en monumenten. Zij nemen een coördinerende rol op in het beheer en onderhoud van de dreef.”
PRO-magazine: De erfpacht-overeenkomst is een eerste belangrijke stap voor het beheerplan van de dreef?
Koen: “Absoluut. Op woensdag 24 november 2021 werd de

erfpachtovereenkomst ondertekend. Er werd een erfpachtvergoeding van
€ 60.000 betaald. De gemeente neemt daarvan 20 % voor haar rekening. De gemeente is nu samen met Kempens Landschap verantwoordelijk voor het beheer van de dreef en de restauratie van de kapel. We vragen daar ook subsidies voor aan. Ook moet de dreef publiek toegankelijk blijven. We zijn niet bij de pakken blijven zitten en hebben al de opdracht gegeven om de nodige veiligheidsonderzoeken uit te voeren aan de dreefbomen.”
PRO-magazine: Wat betekent dat concreet?
Koen: “De bomen zullen in een inventaris worden gezet. Voor elke boom wordt een visuele boomveiligheidscontrole uitgevoerd en volgt er een advies voor het onderhoud er van. Wanneer blijkt dat er sprake is van ernstige problemen, zoals bijvoorbeeld wortelschade, aanwezigheid van zwammen, kans op windworp, … wordt dat verder onderzocht. We zullen dan trekproeven, kliminspecties, extra controles op zwamaantastingen, … laten uitvoeren. We gaan hier heel open over communiceren met de bewoners. Laten we er samen vooral een positief verhaal van maken. Ik droom er nu al van om een heel leuk educatief pad voor kinderen aan te leggen over het leven in de dreef.”

DE TOEKOMST VAN DE DREEF IN 5 STAPPEN

  1. Er is een dreefcommissie opgericht met de eigenaars, vertegenwoordigers van Kempens Landschap, Regionaal Landschap Rivierenland, de Bosgroep en de Agentschappen Onroerend Erfgoed en Natuur en Bos, Defensie, de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, de Milieuraad en externe experten om een beheerplan uit te werken.
  2. Het beheerplan bepaalt de visie over de toekomst en de verjongingsmethode van de dreef. Het beheer van de dreef wordt permanent geëvalueerd.
  3. Studies onderzoeken de veiligheid en de gezondheid van de bomen.
  4. Maatregelen zoals het vellen van een boom kunnen slechts als er een acuut gevaar voor voorbijgangers en omwonenden is of om schade aan de kerosinepijpleiding te voorkomen. De onveilige situatie wordt door de gemeente geëvalueerd en valt onder de verantwoordelijkheid van de burgemeester.
  5. De gemeente neemt een engagement voor de financiering van het beheerplan (bomenonderzoek, trekproeven, beheer van de bomen,…) in ruil voor het behoud van
    het publiek toegankelijke karakter van de dreef.

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *