Het verkiezingsprogramma van PRO Boechout&Vremde omvat tientallen voorstellen rond goed bestuur, ruimte en mobiliteit, onderwijs en vrijetijd en sociaal en solidair beleid.

Het volledige programma staat nu online: www.proboechoutvremde.be

Burgerparticipatie als middel, niet als doel

De rode draad door het programma is de inzet om de burger nog meer te betrekken bij het beleid. Sinds het begin van de legislatuur zijn er ruim 30 bewonersvergaderingen georganiseerd. Dit is een bewonersvergadering om de 2 maanden.

Alle grote projecten, zoals de dorpskernvernieuwing van Vremde, de realisatie van Sportpark Sneppenbos, het fietspad op de Alex. Franckstraat en de heraanleg van het Jef Van Hoofplein, werden uitvoerig besproken met de bevolking. Maar er was ook info en debat rond belangrijke thema’s als autodelen of ruimtelijke ordening.

PRO wil de participatiecultuur nog versterken:

  • Door burgers beslissingsrecht te geven over wijkbudgetten,
  • Door thematisch afgevaardigden van buurtcomités, adviesraden, scholen of bedrijven uit te nodigen om mee te debatteren op de gemeenteraad
  • Door de installatie van een burgerkabinet dat advies uitbrengt aan het gemeentebestuur.

5 concrete voorstellen

PRO Boechout&Vremde wil het positieve beleid van de laatste jaren verderzetten en formuleert 5 concrete voorwaarden om te kunnen toetreden tot de coalitie.

  1. DORPSKERN: De uitvoering van de heraanleg van het Sint-Bavoplein met aansluitend fietsstraten in de dorpskern van Boechout (Dr. Theo Tutsstraat, Jan Frans Willemsstraat, Van Colenstraat en deel Heuvelstraat).
  2. VERKEERSVEILIGHEID: De aanleg van een fietspad op de Wommelgemsesteenweg en Weverstraat te Vremde en de aanleg van een beter fietspad in de Gillegomstraat.
  3. RUIMTE: Geen verkaveling van de woonuitbreidingsgebieden (gebied Borsbeeksesteenweg en Kerkweg Vremde), een dorpspark in centrum Vremde, een uitbreiding van de verbodszone op de bouw van appartementen en een moratorium op de aanleg van nieuwe straten gedurende de volle legislatuur.
  4. WIJKEN: Investeringen in alle woonwijken met nieuwe voetpaden, meer openbaar en verzorgd openbaar groen, wijkparkjes en concrete acties tegen sluipverkeer.
  5. VRIJE TIJD: De realisatie van een culturele parktuin i.s.m. Sfinks op de site van de Pastorij van Boechout, in verbinding met het George Van Raemdonckpark. De benedenverdieping van de Bunderhoeve wordt omgebouwd tot een seniorenontmoetingscentrum.

PRO zal zich ook verzetten tegen elk voorstel van vrijwillige fusie met een andere gemeente en zal hierover ook een duidelijk engagement aan de andere partijen vragen via een motie op de eerstvolgende gemeenteraad van maandag 24 september 2018.

 

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *